tarieven en kosten

Tarieven verzekerde zorg per 01-01-2019:

De tarieven van verzekerde zorg in de GBGGZ (Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg) zijn door de overheid vastgesteld in produkten die afhankelijk zijn van de zorgvraagzwaarte (intensiteit en duur van de behandeling):

  • Zorgproduct Kort :  €507,62
  • Zorgproduct Middel:  € 864,92
  • Zorgproduct Intensief:  € 1.356,25
  • Onvolledig Behandeltraject:  € 207,19
  • OVP niet-basispakketzorg consult: € 105,25

Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Het verplicht eigen risico in 2019 is € 385,00. Houdt er rekening mee dat uw zorgverzekeraar het nog openstaand eigen risico kan inhouden op bovenstaande bedragen.

De tarieven van verzekerde zorg in de SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg) worden bepaald in de DBC-systematiek. Dit houdt in dat uw psychotherapeut alle activiteiten, zowel directe als indirecte tijd, in het kader van uw behandeling, vanaf aanmelding, tot en met afsluiting, registreert in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hieronder vallen dus, naast de face to face contacten óók administratieve werkzaamheden, telefonisch – en e-mail contact, intercollegiaal overleg, enz. Pas aan het eind van de behandeling (of na elke 365 dagen), na afsluiten van de DBC, wordt duidelijk hoeveel uw behandeling heeft gekost en mag en kan de therapeut declareren bij uw Zorgverzekeraar of bij u, wanneer ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar. Voorwaarde voor rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar, is dat ik een contract heb met uw zorgverzekeraar.

Wanneer ik geen contract of overeenkomst heb met uw zorgverzekeraar, betekent dat u bij alle verzekerde zorg - zowel bij een behandeling in het kader van de Basisgeneralistische GGZ als bij een behandeling in het kader van de Specialistische GGZ- aan het einde van de behandeling (of na maximaal 365 dagen, als de behandeling langer duurt dan 1 jaar) van mij een papieren factuur met het NZA tarief ontvangt. Dat is het tarief dat u mij verschuldigd bent. U dient deze factuur binnen de gestelde betalingstermijn (30 dagen) aan mij te betalen en u kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U wordt geadviseerd voorafgaand aan uw behandeling na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe hoog het vergoedingspercentage zal zijn en wat de financiële consequenties voor u zullen zijn in het geval van niet gecontracteerde zorg. Op de website van de NZA kunt u vinden wat uw behandeling in de gespecialiseerde GGZ in 2019 kan kosten: klik op Bijlage 1

Tarief onverzekerde zorg (OVP) vanaf 01-01-2019:

Voor onverzekerde zorg reken ik het wettelijk NZA maximumtarief van € 105,25 per consult. De kosten voor onverzekerde zorg worden in de regel niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen voor rekening van de cliënt zelf. In een enkel geval kan het voorkomen dat uw aanvullend pakket een vergoeding heeft opgenomen voor (een deel van) deze kosten. U wordt geadviseerd dit na te gaan bij uw zorgverzekeraar.

Supervisie en leertherapie:

Het tarief voor 45 minuten supervisie en leertherapie bedraagt € 110,00.

Coaching:

Tarieven vanaf  € 130,00 per 45 minuten excl. BTW. Over coachingstrajecten wordt BTW verrekend (21%). Ook bij coaching wordt het eerste gesprek altijd in rekening gebracht.

No-Show:

Wanneer u een afspraak niet nakomt of minder dan 24 uur vooraf heeft afgezegd, wordt het no-show tarief berekend van € 100,00.