huishoudelijke regels

1.   In het eerste gesprek zal een tarief per gesprekseenheid van 45 minuten worden bepaald in het geval van niet vergoede psychologische zorg, coaching, supervisie en leertherapie. Betreft uw behandeling een behandeling in het kader van de Basisgeneralistische GGZ, dan houdt ik mij aan de maximum gestelde NZA-tarieven of aan het met de zorgverzekeraar vastgestelde tarief indien ik een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten. Betreft uw behandeling een behandeling in het kader van Specialistische GGZ dan houdt ik mij aan de maxi maximum gestelde NZA-tarieven of aan het met de zorgverzekeraar vastgestelde tarief.

2.   U wordt geacht kennis genomen te hebben van de algemene betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Een afschrift van deze

voorwaarden bevindt zich tevens in een map in de wachtkamer van de praktijk. Zonder schriftelijk bericht uwerzijds, wordt u verondersteld akkoord te zijn met deze algemene betalingsvoorwaarden.

3.   Iedere gemaakte afspraak of voor u gereserveerde tijd (dus ook het eerste consult en de eerste supervisie-afspraak) wordt in rekening gebracht, ook indien het gesprek geen doorgang heeft, behalve wanneer ik de afspraak moet annuleren of wanneer u de afspraak minimaal 24 uur van te voren heeft geannuleerd. Afspraken op maandag dienen uiterlijk de vrijdag voorafgaand voor 17.00 uur te worden geannuleerd. In alle andere gevallen kan slechts betalingsontheffing worden verkregen met nadrukkelijke toestemming van de behandelaar. In het geval dat uw behandeling rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd, wordt een no show van uw kant niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Dus wanneer u een gesprek niet of niet tijdig heeft afgemeld, moet u de kosten daarvoor zelf betalen. Er wordt voor een gemiste afspraak een bedrag van € 100,00 aan u in rekening gebracht.

4.   De incassoprocedure is als volgt:

  • wanneer ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, dan declareer ik aan het einde van uw behandeling electronisch en rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar uw eigen risico van € 360,00 weer met u zal verrekenen.
  • Wanneer ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar en ik psychologische zorg aan u lever die valt onder de vergoeding uit de basisverzekering (verzekerde zorg), dan krijgt u aan het eind van de behandeling of na maximaal 365 dagen een faktuur thuisgestuurd. Deze faktuur dient u binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen aan mij te voldoen. Ik mag u pas aan het einde van de behandeling (na ongeveer 5, 8, 12 behandelingsgesprekken of na maximaal 365 dagen) een faktuur sturen, houdt u dus rekening met deze oplopende kosten gedurende uw behandelingstraject.
  • Wanneer het wel psychologische zorg betreft, maar deze uitgesloten is van de vergoeding van de basisverzekering (onverzekerde zorg), zoals bijvoorbeeld aanpassingstoornissen, relatieproblemen, burnout, werkgerelateerde problematiek en medisch psychologische zorg, doe ik u aan het eind van iedere maand een verzamelnota van de consulten in die maand toekomen.
  • Wanneer het coaching betreft wordt maandelijks aan u gefaktureerd.
  • Wanneer het supervisie of leertherapie betreft wordt ook maandelijks aan u gedeclareerd. In het geval van supervisie is het ook mogelijk om de faktuur aan de werkgever te sturen. Deze is dan echter ook aan gehouden om de faktuur binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
  • De betalingstermijn is 30 dagen. Wanneer u de nota niet binnen deze termijn voldaan heeft, ontvangt u een herinneringsnota, waaraan administratiekosten verbonden zijn van € 10,00. Wederom geldt dan een betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer de nota en administratiekosten daarna nog niet voldaan zijn, ontvangt u een laatste aanmaning, waaraan wederom administratiekosten verbonden zijn. Voor deze aanmaning geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien dan nog geen verdere betaling volgt, wordt de verdere incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. De daaraan verbonden kosten zijn voor uw rekening.