betalingsvoorwaarden

De algemene betalingsvoorwaarden van mijn praktijk zijn Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 42, d.d. 7 februari 1992 en luiden als volgt:

1.   Alle leveringen van goederen en diensten geschieden op deze algemene betalingscondities, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2.   Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na de faktuurdatum.

3.   Klachten over de fakturen moeten binnen 21 (éénentwintig) dagen schriftelijk te mijner kennis worden gebracht, anders geldt de faktuur of gelden de fakturen als goedgekeurd.

4.   Indien binnen 30 dagen na faktuurdatum geen volledige betaling heeft  plaatsgevonden, wordt -onverminderd de overige rechten mijnerzijds- het nog openstaande bedrag verhoogd met administratiekosten. Heeft na 60 dagen na faktuurdatum geen volledige betaling plaatsgevonden, dan wordt – onverminderd de overige rechten mijnerzijds - over het  verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 10% en komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de gefaktureerde.

5.   Op alle transacties waarvoor deze condities gelden, is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan en waarvoor niet in overleg een oplossing kan worden bereikt, worden berecht door de bevoegde bevoegde rechter in het arrondissement waarin ik gevestigd ben.