visie en kwaliteit

Ik vind het essentieel om de juiste zorg te bieden, aansluitend bij uw hulpvraag en uw klachten of problemen. Hiervoor is het belangrijk dat helder wordt waar uw problematiek precies uit bestaat, wat bijvoorbeeld heeft geremd om er (zelf) weer uit te komen en welke (gedrags-)patronen geleid kunnen hebben tot het ontstaan van de klachten. Een heldere en precieze probleemdefinitie geeft als eerste stap in de behandeling vaak al meer zelfinzicht en begrip. Vervolgens kan de behandeling zo nauwkeurig mogelijk afgestemd worden, waardoor u er het meeste profijt uit kunt halen. Gedurende de behandeling wordt er regelmatig geëvalueerd en is er gelegenheid om de behandeling bij te stellen.

Vakinhoudelijke kwaliteit

Om de kwaliteit van zorg zo groot mogelijk te houden, volg ik regelmatig na- en bijscholing op mijn vakgebied en overleg ik met collega's en verwijzers. Ik werk zowel vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader met inachtneming van actuele richtlijnen en protocollen als vanuit een meer inzichtgevend psychotherapeutisch perspectief. Ik houd vakinhoudelijke kennis en literatuur, vaardigheden en nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied bij. Verder neem ik deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie, intercollegiale toetsing en samenwerking. De intervisie vindt plaats in een vaste groep van 5 à 6 (klinisch) psychologen, psychotherapeuten en een psychiater.

De praktijk heeft de beschikking over een kwaliteitsstatuut, waarin o.m. het zorgproces en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Klachtenregeling Wkkgz

Sinds januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Bekijk wat u kunt doen bij geschillen en klachten op de website van de LVVP.

Ik vind het heel belangrijk om, in samenspraak met u, goede zorg te verlenen en rekening te houden met uw wensen. Mocht u desondanks ontevreden zijn, dan is dat altijd de moeite van het bespreken waard. Klachten geven belangrijke informatie over het niet goed verlopen van de behandeling. Mijn ervaring is dat het bespreken hiervan een kwaliteitsimpuls aan de behandeling kan geven. Ook kan het voorkomen dat de geboden behandeling niet is wat u wenst of nodig denkt te hebben. In overleg met u kan dan bekeken worden naar een goede oplossing van uw klacht. Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De LVVP heeft een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Zij kunnen een bemiddelende rol spelen.